Wednesday, March 7, 2007

تجمع آرام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت 8 مارس

این تجمع که در پی لغو مجوز تریبون آزاد 8 مارس شورای صنفی در محوطه ی دانشگاه برگزار شد، دانشجویان نسبت به برخوردهای جنسیتی مانند مشکلات تعیین نوع پوشش دختران، ایجاد محدودیت ها برای دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه ها و بازرسی های بی مجوز وسایل شخصی آنان، طرح سهمیه بندی جنسیتی کنکور، مقابله با تجمع فعالین زن در تهران و بازداشت شماری از آنها، تصویب طرح هایی در مجلس که سعی در جدا سازی فضای آموزشی دانشگاه دارد و... اعتراض نمودند.
در طول برنامه نیز بیانیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب خوانده شد.


No comments: