Wednesday, March 7, 2007

8 مارس در دانشگاه همدان

امروز ۱۵ اسفند مراسمی در سالن سینما دانشکده علوم دانشگاه بوعلی همدان به مناسبت روز جهانی زن برگزارشد ساعت ۱۲ بعد از ظهر مراسم با حضور بیش از یکصد نفراز دانشجویان دراین مراسم آغاز شد، دراین مراسم دانشجویان درمورد خشونت، حقوق زن و مسایل زنان بحث وگفتگو شد دربخش هایی از مراسم شعر و سرود خوانده شد و درپایان قطع نامه ای در۱۶ماده قرائت که از طرف حاضرین با کف زدن وشورشوق بند به بند آن مورد تایید حاضرین در سالن قرارگرفت همچنین بیانیه دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب برای روز زن قرائت و درمیان دانشجویان توزیع شد این مراسم با خوشحالی دانشجویان دانشگاه همدان درساعت دو بعد از ظهر به پایان رسید.
عکس ها وفیلم قرائت قطع نامه همراه گزارش تکمیلی دراسرع وقت به اطلاع بازدید کنندگان می رسد.

No comments: